[ZAKOŃCZONE] Budowa hali produkcyjnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności na potrzeby projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej w miejscowości Okopy Kolonia, gmina Dorohusk, województwo lubelskie, powiat chełmski, na działce będącej własnością inwestora.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

 • wykonanie budynku hali o wymiarach: szerokość (wym. zewn.) – 14 m; długość (wym. zewn.) – 30 m; wysokość użytkowa: 4,5-5,61 m; powierzchnia zabudowy 420 m2; kubatura 2500 m3;

 • Roboty ziemne
 • Fundamenty
 • Konstrukcja stalowa
 • Lekka obudowa (Płyty warstwowe)
 • Naświetla i okna
 • Bramy stalowe z blachy powlekanej
 • Posadzka
 • Sanitariaty, Pomieszczenia socjalno-biurowe
 • Instalacje elektryczne wewnętrzne
 • Instalacje c.o
 • Monitoring, alarm, sieć internetowa
 • Utwardzenie terenu

Pozostałe parametry:

 • Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący (prostopadłościan nakryty dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 11,31*), w technologii stalowej, na stalowej konstrukcji nośnej budynku, o rozstawie osi co 5m.;

 • Konstrukcja na węzłach sztywnych i słupach zamocowanych przegubowo w stopach fundamentowych;

 • Stropy fundamentowe: monolityczne, betonowe, zbrojone; ściany zewnętrzne na słupach nośnych stalowych, rygle ścienne i dachowe ze stali St3S;

 • Okna aluminiowe 2-szybowe, bramy wjazdowe ocieplane, izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, wiatroizolacje;

 • Elewacja z blachy trapezowej/płyty warstwowej;

 • Wentylacja grawitacyjna, zapewniająca 1,5-krotną wymianę powietrza+otwory nawiewne;

 • Projekt dostosowany jest do warunków i stref: I-III śniegowej i I-III wiatrowej;

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz samym Zapytaniu Ofertowym.

 2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej i technicznej, Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, wraz z okresem gwarancji.

 3. Zakres rzeczowy obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do treści art. 652 K.C. wykonawca ponosi odpowiedzialność, na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili oddania obiektu do użytkowania.

 4. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również przeprowadzenie przez Wykonawcę stosownej procedury oddania obiektu do użytkowania (jako pełnomocnik Zamawiającego) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Za datę ukończenia realizacji zamówienia uznaje się dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu stanie się ostateczna.

 5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów dot. realizacji obiektu i zakończenia robót budowlanych, w szczególności: potwierdzenie odbioru robót (zanikających, częściowych, końcowe) podpisane przez strony umowy, kierownika i inspektora nadzoru, dziennik budowy, dokumenty gwarancyjne, atesty, aprobaty, itp..

 6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów/utylizowania odpadów na własny koszt.

 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt dostęp do wody oraz energii elektrycznej na czas realizacji inwestycji.

 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 9. Ewentualne roboty dodatkowe będą realizowane na zasadach opisanych w projekcie umowy o roboty budowlane, będącym Załącznikiem nr 5 do Zapytania Ofertowego.

 10. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania właściwych oznaczeń (znak Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich, oficjalne logo promocyjne województwa lubelskiego) wraz informacją o  współfinansowaniu projektu ze środków UE. Zamawiający udostępni Wykonawcy obowiązujące logotypy w wersji elektronicznej.

 11. Zamawiający na dzień upublicznienia zapytania ofertowego dysponuje pozwoleniem na budowę oraz dokonał Zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Załączniki do pobrania:

Umowa o roboty budowlane załącznik nr 5

Zapytanie ofertowe z załącznikami DOCX

Zapytanie ofertowe z załącznikami PDF

ZMIANY W PROJEKCIE TYPOWYM

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT WODOCIĄGU I KANALIZACJI .

PROJEKT PRZYŁĄCZA KABLOWEGO

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Kwota 629.533,88zł netto
Nazwa wykonawcy: STAL-BUD
Nastaj Wiesław
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6

 

fundusze europejskie rzeczpospolita polska lubelskie smakuj życie unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego