[ZAKOŃCZONE] Zakupu aplikacji internetowej w trybie rozeznania rynku w ramach projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SB/1/2019

dotyczące

Zakupu aplikacji internetowej w trybie rozeznania rynku w ramach projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020

Nr projektu RPLU.03.07.00-06-0164/16

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o tryb rozeznania rynku określony w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (wersja z 19 lipca 2017 r.) oraz Umowie o dofinansowanie realizacji ww. projektu.

Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakupu aplikacji internetowej (zakup wartości niematerialnych i prawnych). Zamawiający informuje, że wycena nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a procedura ma na celu wyłącznie dokonanie rozeznania rynku Wykonawców oferujących dany i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zakupu. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że zakup zostanie dokonany po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie, w razie wystąpienia przyczyn unieważnienia, o których mowa w niniejszym Zapytaniu.

Termin składania ofert: 25 stycznia 2019 r., godz. 15:30.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe

fundusze europejskie rzeczpospolita polska lubelskie smakuj życie unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego