[ZAKOŃCZONE] Zakup, dostawa i montaż innowacyjnej linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych, umożliwiający wdrożenie technologii zawartej w patencie nr 213243 lub równoważnej, w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SB/1/2018

dotyczące

Zakup, dostawa i montaż innowacyjnej linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych, umożliwiający wdrożenie technologii zawartej w patencie nr 213243 lub równoważnej, w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020

Nr projektu RPLU.03.07.00-06-0164/16

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (wersja z 19 lipca 2017 r.) oraz Umowie o dofinansowanie realizacji ww. projektu.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe załącznikami nr 1-9

2. Załącznik nr 10 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy

3. Odpowiedż na pytanie nr 1_25.09.2018

4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Kwota 798.000,00zł netto
Nazwa wykonawcy: Zakład Produkcyjno-Budowlany Jerzy Maciejewski
97-400 Bełchatów, Nowy Świat 1

Niniejsze Zapytanie ofertowe znajduje się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

fundusze europejskie rzeczpospolita polska lubelskie smakuj życie unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego