[ZAKOŃCZONE] Zakupu i dostawy wózka widłowego w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SB/2/2018

dotyczące

Zakupu i dostawy wózka widłowego w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020

Nr projektu RPLU.03.07.00-06-0164/16

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (wersja z 19 lipca 2017 r.) oraz Umowie o dofinansowanie realizacji ww. projektu.

Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert, dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie, w razie wystąpienia przyczyn unieważnienia, o których mowa w niniejszym Zapytaniu.

Termin składania ofert: do 31 grudnia 2018 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 31 grudnia 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe

fundusze europejskie rzeczpospolita polska lubelskie smakuj życie unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego